RVM Claim
Sprache wählen...

تکت ها

Ticket kaufen معلومات در مورد تکت های ما
اینکه کرایه سرویس چند میشود مربوط با آن است که تاکجا و چند بار آدم میرود ودر چه وقت روز سفر شروع میشود. اطفال زیر 6 سال در همراهی با یک کلان سال مجانی سفر میکنند. تکت اطفال (KinderTickets) برای اطفال 6 الی 14 ساله موجود است. شما تقریباً همه تکت ها را مستقیماً از درایور بس هنگام سوارشدن به بس خریداری کرده میتوانید. لطفاً پول سیاه نزدتان آماده داشته باشید.


شما با بس و قطار زیاد سفر نمی کنید؟ آنگاه تکت های ذیل را توصیه میکنیم:

EinzelTickets (تک تکت)
اگر تنها یکبار در روز سفر میکنید، EinzelTicket مساعد است. سفرهای بازگشت (دوطرفه) و تور دیگر امکان پذیر نیست.
معلومات بیشتر به لسان آلمانی

Ticket entwerten 4er Tickets (تکت های 4 سفره)
4erTicket انعطاف پذیر است. شما تکت 4 سفره میخرید و هر وقت بخواهید آنهارا استعمال کرده میتوانید. (مثال: 4 سفر برای یک شخصی یا 2 سفر برای 2 شخص). شما حدود 15% در مقایسه با یک EinzelTicket صرفه جویی میکنید.
شما باید تکت های 4erTicket را از کناره ها، قبل از هر سفر معتبر کنید. دو میدان برای معتبر سازی در جلو و دو میدان در عقب وجود دارند.
معلومات بیشتر به لسان آلمانی

TagesTickets (تکت یومیه)-پس از 9 صبح
تکت روزانه ساعت 9 (9 Uhr TagesTicket) مساعدترین انتخاب برای دوبار سفر در یک روز است. این تکت از ساعت 9 صبح - برای هر تعداد سفر در مسیر مربوطه - اعتبار دارد. از بین دو نوع تکت انتخاب کرده میتوانید:
  • تکت 9 Uhr TagesTicket برای 1 نفر و 3 کودک (تا 14 سال سن)
  • تکت 9 Uhr TagesTicket برای 5 نفر
معلومات بیشتر به لسان آلمانی


برای کسانی که زیاد سفر میکنند، تکت های فصلی ارزان قیمت موجود است. اگر زیاد با بس سفر میکنید، باید در مورد تکت هفته وار یا ماهوار تصمیم بگیرید. این تکت های فصلی برای کلان سالان، متعلمان مکتب یا شاگردان میسر است.

WochenTickets (تکت های هفته وار)
با WochenTicket یک هفته مکمل را از دوشنبه تا دوشنبه بعد ساعت 3 صبح سفر کرده میتوانید. WochenTicket برای هر تعداد سفر در ساحات مربوطه معتبر بوده و قابل انتقال به شخص دیگر نیز است.
معلومات بیشتر به لسان آلمانی

MonatsTicket (تکت های ماهوار)
یکبار بخرید و یک ماه سفر کنید. با تکت های MonatsTicket هر تعداد بار که بخواهید از روز اول ماه تا اولین روز کاری ماه بعد در ساحات مربوطه سفر کرده میتوانید. اگر خودتان نمیخواهید سفر کنید، تکت را به شخصی دیگر داده میتوانید، قابل انتقال است.
معلومات بیشتر به لسان آلمانی
نکته مفید: اگر اشتراک این تکت را بخرید، 20% تخفیف اخذ میکنید (فورم فرمایش )

9 Uhr MonatsTicket (تکت ماهانه 9 صبح)
با 9 Uhr MonatsTicket از دوشنبه تا جمعه، از 9 صبح و زودتر در روزهای اخیر اهفته و در تعطیلات عمومی سفر کرده میتوانید. این نوع تکت از روز اول ماه تا اولین روز کاری ماه آتی برای هر تعداد سفر در ساحات مربوطه اعتبار دارد. تکت را به شخصی دیگر داده میتوانید، قابل انتقال است.
معلومات بیشتر به لسان آلمانی
نکته مفید: اگر اشتراک این تکت را بخرید، 20% تخفیف اخذ میکنید (فورم فرمایش )

FunTicket (تکت فن)
اشخاص تا سن 20 سال، FunTicket را در اوقات آزاد خویش استعمال کرده میتوانند. این نوع تکت برای یک ماه در روزهای مکتب از ساعت 2 بعدازظهر و برای تمام طول روز در اخیر هفته، در تعطیلات عمومی و طی تعطیلات مکتب اعتبار دارد. FunTickets برای یک شهر/حوزه شهرداری یا برای یک ساحه وجود دارند.
شما با FunTicket به مکتب یا از آن یا از محل وظیفه یا به آن، محل کار یا کارآموزی سفر کرده نمیتوانید.
FunTicket یک تکت شخصي است، و دادن آن به دیگر اشخاص مجاز نیست.
معلومات بیشتر به لسان آلمانی
نکته مفید: اگر اشتراک این تکت را بخرید، 20% تخفیف اخذ میکنید (فورم فرمایش )


آیا یک متعلم مکتب یا کارآموز هستید؟
قیمت هایی تقلیل یافته (با تخفیف) برای متعلمان مکتب و کارآموزان وجود دارد:
Wochentickets (هفته وار)، MonatsTickets (ماهوار) و Schüler / AzubiAbo پلاس. معلومات بیشتر به لسان آلمانی

شما برای این تکت ها به کارت مشتری ضرورت دارید که آنها را با مدرک کارآموزی از مکتب یا شرکت کارآموزی خویش از ما تقاضا کرده میتوانید.
فورم فرمایش برای کارت مشتری متعلم مکتب/کارآموز

SozialTicket (تکت اجتماعی) در حوزه زوست
اشخاص، در دریافت مزایای مطابق با قانون پناهجویان آلمان، یک اشتراک ارزان قیمت SozialTicket را خریداری کرده میتوانند. این اشتراک برای موقعیت خانه شما به قیمت ارزان 22.50 یورو در هر ماه میسر است. معلومات بیشتر را اینجا خوانده میتوانید:
www.rlg-online.de/sozialticket


سفرکردن بدون تکت
سفر بدون تکت گران تموم میشود. در این صورت کرایه بسیار گران 60 یورو را میپردازید.بازگشت به صفحه شروع