RLG Claim
Choose language...

خوشامدگویی بسیار گرم و صمیمی

Welcome خوشحال استیم که شما را منحیث یک مشتری جدید داریم و خوش داریم شما را در یافتن راه‌تان هنگام سفر با بس در ساحه مان کمک کنیم.

شما از طریق ترانسپورت عامه به تمامی مکان های کلان‌تر دسترسی پیدا کرده میتوانید. شما معلومات مهمی را برای سفر با بس های RLG در این ویب سایت پیدا خواهید کرد.

ما همچنین در زوست حضور داریم تا شخصاً به شما رهنمایی بدهیم. آدرس ما بشرح ذیل است:
RLG, Am Bahnhof 10, 59494 Soest
دوشنبه - جمعه 6:00 - 18:00

سفری خوش را برایتان آرزو میکنیم.
با احترام، RLG

Tickets

تکت ها

معلومات در مورد محدوده تکت های ما
فقرات بیشتر...

سفرکردن با بس

Passenger شما معلومات کلی را برای سفر با بس های RLG در اینجا پیدا خواهید کرد.
فقرات بیشتر...