RVM Claim
Sprache wählen...

برنامه زمانی

Route planner چطور به مقصد خویش رفته میتوانم؟ و ساعت حرکت بس چه موقع است؟
خطوط بس زیادی در ساحه ما موجود است. شما تقریباً به هر جایی رفته میتوانید. شما به آسانی معلومات جدول زمانی/برنامه حرکت را در ویب سایت RLG پیدا کرده میتوانید:
www.rlg-online.de/auskunft/

تمام کاری که باید انجام دهید این استکه:
  • نقطه شروع (1) و مقصد (2) را وارد کنید. اسم های ایستگاه بس یا یک آدرس را استعمال نمایید.
  • شما زمان (3) و تاریخ (4) را تنظیم کرده و بین «زمان عزیمت» و «زمان رسیدن» (5) انتخاب کرده میتوانید.
  • ورودی (6) خویش را بهنگام کنید.
  • دیتای جدول زمانی/برنامه حرکت طور خودکار (7) به شما نشان داده میشود. اگر بس طور مستقیم به مقصد شما نمیرود، هر ایستگاه بس که باید در جدول زمانی/برنامه حرکت تغیر دهید نیز به شما نشان داده میشود.
  • معلومات قیمت (8) در مورد سفر دلخواه برای تمام قسم های تکت ارائه میشود. صرف کافی برای معلومات بیشتر کلیک کنید.


Bus arriving at stop در ایستگاه بس
تمام ایستگاه ها را از روی لوحه ای که بر آن یک «H» سبز رنگ نوشته شده، تشخیص کرده میتوانید. در اینجا میتوانید سوار یا از بس ته شوید. در هر ایستگاه بس معلوماتی در مورد خطهایی که آنچه توقف میکنند و جدول زمانی/برنامه حرکت آنها را پیدا کرده میتوانید.timetable جدول زمانی/برنامه حرکت در هر ایستگاه
زمان های حرکت دوشنبه-جمعه با زمان های حرکت شنبه ها و یکشنبه های متفاوت استند.
لطفاً از در جلو نزدیک درایور سوار بس شوید و از در عقب از بس ته شوید.بازگشت به صفحه شروع