RVM Claim
Sprache wählen...

سفر شما در بس

Anzeige im Bus لطفاً توجه داشته باشید که برای سفر با بس به یک تکت معتبر ضرورت دارید. اگر یک تکت معتبر ندارید، باید خطر جریمه 60 یورویی را بپذیرید. اگر یقین ندارید که تکت‌تان معتبر است یا خیر، از درایور پرسان کنید.

بس ها صرف در ایستگاه های بس مشخص شده توقف میکنند. این ایستگاه ها را از لوحه دارای «H» سبز رنگ تشخیص کرده میتوانید. در اینجا میتوانید سوار بس شده یا از آن ته شوید.

بس های ما مطابق جدول زمانی/برنامه حرکت ثابت سفر میکنند. لطفاً در زمان مساعد به ایستگاه بس برسید. برای اینکه نشان دهید میخواهید سوار شوید، مفید خواهید بود که توجه درایور را با تکان دادن دست جلب کنید.
لطفاً همیشه از در جلو نزدیک درایور سوار بس شوید و از در عقب، از بس ته شوید.

Haltewunsch-Taste بس ها صرف در صورت تقاضا متوقف میشوند. اگر میخواهید از بس ته شوید، لطفاً دقیقاً پس از اعلام ایستگاه بس، دکمه «Stop» (توقف) را فشار دهید.

سگرت کشیدن، خوردن و نوشیدن در بس مجاز نیست.بازگشت به صفحه شروع